Assalam aleikum beste broeder/zuster,


Enkele hadith's en vrijdagpreken:


Vrijdagmiddagpreken van 14-11-2014 en 21-11-2014

Onderwerp:
De masjid (moskee) en de opvoeding; toezicht, betrokkenheid en rechtvaardigheid
[DE VREES VOOR ALLAH]
De masjid in de Islam is een centrum, een plaats en een bijeenkomst voor de oprechte aanbidding die alleen voor Allah subhanawata’ala (de Verhevene) is bestemd. Allah subhanawata’ala zegt in de Heilige Qoran (72:18): ‘En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe, roept dan naast Allah niet één aan’. Maar de masjid is niet alleen een plek waar de gebeden worden verricht, het is voor veel meer activiteiten en fasen in het leven een belangrijke ontmoetingsplek. Misschien zelfs veel meer dan bij welke religie ook. De masjid is als een school, waar onderwijs wordt gegeven en waar wordt opgevoed. Vanaf het moment dat de geliefde Profeet Mohammed salalahu ‘aleihi wa salam (vrede en zegeningen zij met hem) de eerste steen legde van de eerste masjid te Quba, was het direct meer dan alleen een gebedsruimte, het was dé plek waar hij zijn Metgezellen radialahu ‘anhum (moge Allah tevreden zijn met hen) opvoedde en hen de basis van deze religie leerde, te weten: taqwa, oftewel, de vrees voor Allah subhanawata’ala. [METAFOOR]
Allah subhanawata’ala geeft een prachtige metafoor voor de functie van de masjid en de activiteiten aldaar, Hij zegt (14:24-25): ‘Zie jij niet hoe Allah een vergelijking maakt met een goede uitspraak, die als een goede boom is, waarvan de wortel stevig staat en de takken naar de hemel reiken? Hij geeft zijn vruchten in elk seizoen, met verlof van zijn Heer. Allah maakt de vergelijkingen voor de mensen. Hopelijk zullen er lering uit trekken’. Zo kan dus de masjid ook voor ons zijn, als een goede sterke boom, die stevig geworteld is en takken heeft die tot de hemel reiken.
[HET OPDOEN EN DE OVERDRACHT VAN KENNIS
Ook de Boodschapper van Allah salalahu ‘aleihi wa salam gaf in een overlevering een vergelijking, volgens Aboe Moesa radialahu ‘anhu heeft hij gezegd: ‘De goede leiding en de kennis waarmee Allah mij gezonden heeft zijn vergelijkbaar met regen die op de aarde valt. Een deel van deze aarde is vruchtbaar, ze slurpt het water op en laat gras en struiken in overvloed groeien. Een ander deel is dor, ze houdt het water vast en Allah laat de mensen ervan profiteren. Ze drinken ervan en ze gebruiken het voor irrigatie en voor hun vee. Een ander deel van deze aarde ten slotte is onvruchtbaar, ze houdt het water niet vast en ze laat ook geen enkele plant groeien. Het vruchtbare deel is vergelijkbaar met iemand die de godsdienst goed begrepen heeft en die voordeel heeft gehaald uit wat Allah hem heeft geopenbaard; hij verwerft deze kennis en onderwijst het aan de anderen. Het dorre deel is vergelijkbaar met iemand die deze kennis verworven heeft en deze onderwijst zonder er echter zelf voordeel uit te halen. De onvruchtbare grond die geen water vasthoudt ten slotte is vergelijkbaar met iemand die de goede leiding waarmee Allah mij gezonden heeft, niet aanvaardt (Bukharie en Muslim). Zoals jullie allen weten, beste broeders en zusters, was het eerste vers in de Qoran: ‘Lees voor! In de naam van jou Heer, Die heeft geschapen!’ En de Boodschapper van Allah salalahu ‘aleihi wa salam heeft gezegd: ‘Het zoeken van kennis is verplicht voor elke moslim en moslima’. Daarom moet het opdoen van kennis – het leren kennen van Allah en Zijn Boodschapper en Zijn religie – een belangrijk aspect zijn van de opvoeding.
[ONZE KINDEREN]
Beste broeders en zusters, Allah subhanawata’ala schonk ons nakomelingen/kinderen met een bepaald doel. Niet om ze te verwaarlozen of ze in de steek te laten. Onze kinderen zijn de meest geliefde personen in ons leven, ze zijn de koelten van onze ogen en de vruchten van onze arbeid, die alle investeringen waard zijn. Eigenlijk zijn ze door Allah subhanawata’ala aan ons toevertrouwd en onder onze verantwoordelijkheid geplaatst. Op z’n minst dienen we onszelf ten doel te stellen dat we hen naar alle mogelijkheid goed opvoeden, ze alle rechten doen toekomen en te beschermen tegen het kwaad. Hebben jullie niet gehoord van de uitspraak van de Profeet Mohammed salalahu ‘aleihi wa salam: ‘Elk kind wordt geboren op de fitra; (een synoniem voor fitra is rechtzinnigheid, of de natuurlijke aanleg om Allah subhanawata’ala te aanbidden) het zijn de ouders die ze joods, christelijk, of vuuraanbidders doen laten worden’. Eén van de grootste oorzaken voor de dwaling van onze kinderen, onbehoorlijk gedrag en de ontwikkeling van een slecht karakter, zit hem in de tekortkoming van ouders ten aanzien van de opvoeding. Zij houden zichzelf vandaag de dag bezig met onbelangrijke (wereldse) zaken en raken volledig afgeleid, waardoor ze te kort komen voor zichzelf en voor de opvoeding van hun kinderen. Moge Allah subhanawata’ala genadig zijn met degene die zei (Arabische uitdrukking): ‘de moeder is als een school, als dit goed gebouwd is (of in die strekking), dan zal het volk welgemanierd en geleid zijn’. Maar de vader heeft een net zo grote verantwoordelijkheid als de moeder. Daarom is het samenwerken van beiden van essentieel belang voor de opvoeding van onze volgende generatie, de hoeders van onze godsdienst.
[WAT TE DOEN]
De Profeet salalahu ‘aleihi wa salam heeft gezegd: ‘Leer je kinderen laa ilaha ilalah’. Op z’n minst dienen w onze kinderen dit op de juiste wijze uit te laten spreken. Maar de betekenis is net zo belangrijk, laat ze met de grondbeginselen van onze godsdienst bekend zijn. En het belangrijkste is dan natuurlijk om na deze uitspraak het leven daarop aan te passen. Oftewel, leef naar deze belijdenis. Allemaal zodat zij de liefde voor Allah subhanawata’ala leren kennen en voor Zijn huis, de masjid. Het bezoeken van de masjid is een logisch gevolg van en/of een middel om het geloof aan te wakkeren. En het is een bewijs van een gevestigd geloof indien het moskeebezoek wordt onderhouden. De Profeet salalahu ‘aleihi wa salam heeft gezegd: ‘Wanner jullie een man veelvuldig naar de moskeeën zien gaan, getuig dan van zijn imaan (geloof), want Allah heeft gezegd: “Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft”’. Laten we onze kinderen het juiste gedrag leren: gehoorzaamheid aan en respect voor Allah, eerbied en respect voor de ouders, – en andersom genadevol zijn t.o.v. kinderen – en niet te vergeten, liefde voor alle mensen en schepselen van Allah. Zelfs op de juiste wijze de vredesgroet over te brengen, het zeggen van asalamualeikum wa rahmatulahi wa barakatuh, is een onderdeel van deze opvoeding. Als de kinderen met deze uitgangspunten opgroeien, dan kunnen we een geweldige toekomst tegemoet zien. Een positieve houding ten opzichte van de kinderen is erg belangrijk. Het geven van complimenten is net zo belangrijk, en vaak belangrijker, als het afkeurend reageren op ongewenst gedrag. Adviseren is het de taak voor ouders. En het op de voet volgen van het leven van de kinderen is een taak voor de ouders. Toon interesse in het leven van je kinderen. Weet waar ze heen gaan, waar ze vandaan komen, wat ze bezighoudt en wat ze juist niet bezighoudt. En heel belangrijk: met wie gaan onze kinderen om? Hoe kan het zo zijn, dan sommige van onze kinderen ’s avonds laat nog alleen op straat lopen? Hoe kan het dat ouders geen gesprek houden leraren op school? (De imam gaat hier over uitweiden, hoeft niet uitgeschreven te worden, kan naar eigen inzicht vertaald worden.)
[WAAR OP TE LETTEN]
Onderscheid maken tussen de kinderen is een doodzonde. Zo ontstaat er haat en vijandschap tussen de kinderen. Allah subhanawata’ala noemt hieromtrent een voorbeeld in de Qoran. Yoesoef (Josef) en zijn broers voelden – onterecht – dat hun vader Jaqoeb (Jakob) meer hield/de kant koos van Yoesoef. Zoals Hij zegt: ‘Toen zij zeiden: “Yoesoef en zijn broeder zijn zeker geliefder bij onze vader dan wij, terwijl wij een hechte groep zijn. Voorwaar, onze vader verkeert zeker in duidelijke dwaling”’. Deze zaak heeft geleid tot het plan van de broers om Yoesoef dood te willen maken, zoals in het volgende vers staat: ‘Doodt Yoesoef of zet hem het land uit, zodat het gezicht van jullie vader alleen voor jullie zal zijn en daarna worden jullie een rechtschapen volk’.
[TOON LIEFDE]
Boven alles moeten we liefde tonen. Geef aandacht aan je kinderen, bevriend ze, ontvang ze met liefde, wees genadevol en vertrouw ze. Volgens de moeder der gelovigen Aicha, ging een groep bedoeïen naar de Profeet salalahu ‘aleihi wa salam en vroegen hem: ‘Kussen jullie je kinderen? De profeet salalahu ‘aleihi wa salam antwoordde: “natuurlijk”. Ze zeiden: “Bij Allah! Wij kussen onze kinderen nooit”. De Profeet salalahu ‘aleihi wa salam antwoordde toen: “Wat kan ik voor jullie doen als Allah de genade uit jullie harten heeft weggenomen”? (Bukharie en Muslim)

Hadith van de week

حديث الاسبوع
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ص قال : " يفال لصاحب القراءن اقرا و رتل كما كنت ترتل في الدنيا .فان منزلتك عند اخر اية تقرؤها " رواة ابو داود و الترميدى

Het zal gezegd worden tegen de Vriend van de Koran (Hafiez - iemand die de Koran bij hart kent): ''Reciteer en verhoog in status, reciteer zoals je in de wereld reciteerde, want jou status zal rijzen totdat je bij de laatste vers van de recitatie komt!''.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorgaande Hadiths:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

حديث الاسبوع
أبي يحيى صهيب بن سنان (رض): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وأن اصابته ضراء صبر فكان خيرا له" رواه مسلم.

Aboe Yahya Soehaib bin Sinan (r.a) overleverde: De boodschapper van Allah (s.a.w.s) zei “ opzienbarend is het geval van de gelovige; zijn situatie is altijd goed en dat is voor niemand het geval behalve voor een gelovige. Als voorspoed hem treft, dan dankt hij en dat is goed voor hem, en als tegenspoed hem treft, dan is hij geduldig en dat is goed voor hem.” (Moeslim)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

حديث الاسبوع
عن أبن مسعود (رض) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة, وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا, وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي النار, وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا" متفق عليه.

Abdoellah bin Mas’oed overleverde: de profeet (s.a.w.s) zei, “Voorwaar, waarachtigheid leidt tot goedheid en goedheid leidt tot het paradijs en waarlijk, een man volhardt in het spreken van de waarheid totdat hij bij Allah als een eerlijk persoon opgeschreven staat. En voorwaar, valsheid leidt tot slechtheid en slechtheid leidt tot het hellevuur, en waarlijk een persoon gaat door met liegen totdat hij opgeschreven staat als een leugenaar.” (Al-Boechaarie en Moeslim)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------